Den gamle sikkerhetsloven fra 1998 med tilhørende forskrifter ble ansett å reflektere kravene i NATOs sikkerhetsregelverk. NATO-gradert informasjon ble derfor beskyttet på samme måte som nasjonalt gradert informasjon. Derfor har NSM ikke tidligere sett behov for å publisere NATOs sikkerhetsregelverk. Med ny sikkerhetslov er situasjonen en annen.

Dagens reguleringer er mer overordnede og det tidligere «presumsjonsprinsippet» må tolkes på en annen måte. NSM publiserer derfor relevante deler av NATOs regelverk som er offentlig tilgjengelig. Publiseringen skjer først nå fordi NATOs regelverk har vært under revisjon.

Vi har laget en kort redegjørelse for forholdet mellom de to regelverkene, samt en mer detaljert gjennomgang av enkelte problemstillinger knyttet til klarering for tilgang til NATO-gradert informasjon.

NATOs sikkerhetsregelverk finner du her.