Veilederen omhandler bestemmelsene om anskaffelser i sikkerhetsloven kapittel 9, virksomhetssikkerhetsforskriften og klareringsforskriften.

Sikkerhetsloven har bestemmelser om sikkerhetsgraderte anskaffelser og bestemmelser om sikkerhet i anskaffelser som ikke er graderte, men av andre årsaker faller inn under lovens virkeområde.

NSM vil publisere skjemaer og maler som virksomhetene kan benytte når de gjennomfører en sikkerhetsgradert anskaffelse. Det vil også bli utarbeidet en håndbok på området med nærmere prosessbeskrivelse av hvordan sikkerhetsgraderte anskaffelser kan gjennomføres.