Målet med prinsippet: Virksomheten har etablert en helhetlig sikkerhetsarkitektur som ivaretar ønsket sikkerhetsnivå gjennom gode sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsstrukturer med mulighet for etterprøvbarhet.

Hvorfor er dette viktig?

En angriper går minste motstands vei for å komme inn i og få kontroll over et informasjonssystem. Dersom man har en dårlig planskisse før bygging, lite kontroll på byggeprosessen og manglende vedlikehold etter at det er bygget, vil det være mange huller og inngangsdører som en angriper kan benytte. Et IKT-system må planlegges og bygges på en sikker måte. Viktige momenter er:

  • Et IKT-system inneholder mange sikkerhetsfunksjoner (se 2.2.1) og mange forskjellige IKTprodukter, ofte fra forskjellige produsenter. Alle disse må fungerer godt og sikkert sammen, ellers risikerer man dobbeltarbeid og økt fare for menneskelige feil i forbindelse med drift. Dette fører ofte til økt mengde av sårbarheter som en angriper kan utnytte. En klassisk feil er å forvalte egen brukerdatabase i en applikasjon i stedet for å gjenbruke brukerdatabasen som er felles for hele IKT-systemet. Dette kan føre til mange feil og glemte kontoer som kan misbrukes av angripere.
  • Drift og sikkerhetskonfigurasjon bør skje sentralt og likt per type enhet. Ellers risikerer man dobbeltarbeid, menneskelige feil og flere sårbarheter.
  • IKT-systemet bør deles opp i forskjellige deler avhengig av tillitsnivå. Slik oppdeling bør etableres for nettverk, samt for logiske deler (f.eks. i en domenearkitektur). Hvis man ikke gjør dette kan konsekvenser i forbindelse med et angrep eller menneskelig driftsfeil omfatte hele virksomheten, i stedet for kun en begrenset del.
Anbefalte tiltak: Etabler en sikker IKT-arkitektur
Anbefalte tiltak: Etabler en sikker IKT-arkitektur
IDBeskrivelse
2.2.1Etabler og vedlikehold en helhetlig sikkerhetsarkitektur som ivaretar et sikkert og forsvarbart IKT-system. Følgende funksjoner i et IKT-system bør implementeres, sikres og fungere godt sammen sikkerhetsmessig: a) Funksjonalitet for å styre brukere og kontoer b) Funksjonalitet for å ha kontroll og oversikt på enheter (f.eks. klienter) c) Funksjonalitet for å styre tilgang til ressurser og tjenester d) Funksjonalitet for å ha kontroll på programvare (spesielt på klienter) e) Operativsystemer f) Verktøy for drift og virtualisering av hele eller deler av IKT-arkitekturen («on-prem» og «sky») g) Nettverksenheter (svitsjer, rutere, aksesspunkter) og brannmurer h) Mekanismer for å håndtere skadevare (antivirus) i) Kryptografiske moduler j) Digitale sertifikater og Public Key Infrastructure (PKI) k) Databaser l) Verktøy for systemovervåkning m) Verktøy for styring av sikkerhetskonfigurasjoner n) Intrusion detection (IDS) og protection (IPS) systemer o) Sikkerhetskopiering og gjenoppretting p) Maskinvare og fastvare (firmware) Alle funksjonene nevnt over bør kunne driftes mest mulig sentralisert og mest mulig automatisert der det er hensiktsmessig.
2.2.2 Bygg IKT-systemet med IKT-produkter som fungerer godt sammen sikkerhetsmessig. a) Produktene bør være modulbaserte (mulighet for å aktivere kun nødvendig funksjonalitet). b) Produkter bør følge bransjestandarder mest mulig mht. sikkerhetsfunksjoner som tilgangskontroll, logging, drift, kodekontroll, ressursstyring og tilgjengelighetsfunksjoner slik at de fungerer godt med andre sikkerhetsfunksjoner, se 2.2.1. c) Produkter bør (selv om de er fra ulike leverandører) fungere godt sammen sikkerhetsmessig. Spesielt bør IKT-produkter gjenbruke identiteter (til brukere og enheter) hentet fra en felles kilde av virksomhetens identiteter, i stedet for å implementere egne produkt- eller applikasjonsspesifikke identiteter.
2.2.3Del opp virksomhetens nettverk etter virksomhetens risikoprofil. Etabler oppdeling i soner med ulike behov for kommunikasjon, eksponering, funksjon og roller. Eksempelvis kan man vurdere egne soner for system-administrasjon, applikasjons-servere, virksomhets-driftede klienter, industri-produksjon (f.eks. SCADA og industrielle kontrollsystemer), internett-aksess, trådløse nett, gjeste-klienter og eksternt tilgjengelige tjenester (f.eks. webserver). I datasentre kan servere deles opp i sikkerhetsmessige grupper som data-sone (nytte-trafikk), kontroll-sone (styring av nettverket) og drifts sone (manuell drift). Man kan og vurdere en nettverksarkitektur med enda mer finmasket oppdeling av soner, f.eks. pr. avdeling, eller hver gruppe av enheter. Merk at oppdeling i soner kan skje på flere måter: VLAN-soner, virtualiserte nett, mikrosegmentering, mm. Drift av soner bør skje sentralt, ikke lokalt på hver svitsj. Bruk den valgte soneoppdelingen til å styre dataflyt, se prinsipp 2.5 - Kontroller dataflyt.
2.2.4Skill fysisk de mest kritiske del-nettverkene. Særskilt sensitive del-nettverk bør vurderes å bli fysisk adskilt fra resten av virksomhetens nettverk («air gap»).
2.2.5 Del opp domenearkitekturen iht. virksomhetens behov. Som minimum bør klienter holdes adskilt fra virksomhetens servere.
2.2.6 Reguler tilgang til tjenester basert på kjennskap til både brukere og enhet. Et eksempel er at en bruker som logger seg på via en ikke-forvaltet enhet (virksomheten stoler på bruker, men kontrollerer ikke enheten) får tilgang til færre tjenester enn en bruker som logger seg på via en virksomhets-forvaltet enhet (virksomheten kjenner både bruker og enhet).
2.2.7 Etabler en robust og motstandsdyktig IKT-arkitektur som ivaretar tilgjengelighet til kritiske funksjoner og leveranser. a) Gjennomfør risikovurderinger for maskinvare-feil, menneskelige drifts-feil, data-angrep, internett-tilgjengelighet (bl.a. tjenestenekt-angrep), tjenesteleverandørtilgjengelighet, elektrisitet-tilgjengelighet, naturskade og geopolitisk situasjon. b) Ut i fra resultatene fra risikovurdering og kritikalitet kan deler av IT-løsningen gjøres mer robust. Det kan være tiltak som duplisering av internett-forbindelse, duplisert datasenter på alternativ lokasjon, duplisering av domenekontrollere, delvis tjenesteutsetting, robust (midlertidig) strømforsyning, lager av kritiske reservedeler, mm.
Utdypende informasjon

Lenker

NSM: Samleside for sky, tjenesteutsetting og sikkerhet

NSM: Statens muligheter for IT-modernisering og digital transformasjon

NSM: Samleside mot digital utpressing (løspengeangrep)

UK GOV: Security design principles

UK GOV: secure design and development

UK GOV: CAF B4 System Security

ISO/IEC 27033-1 Network security – Part 1-6