Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått avtaler med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Norges vassdrags- og energidirektorat for at disse skal føre tilsyn med sikkerheten i egne sektorer. Dette blir de første tilsynsavtalene som inngås etter den nye sikkerhetsloven fra 2019.

Sikkerhetsloven åpner for at fagdepartementene nå selv får peke ut hvem som skal føre tilsyn med sikkerhetsarbeidet som gjøres.

- Da får vi brukt mer bransjespesifikk kunnskap under tilsynene, noe mange virksomheter har etterlyst, sier Kjetil Nilsen, direktør i NSM.

Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom, mener at samarbeidet vil bidra til å sikre Norge som samfunn:

- Sikre nett og tjenester er helt avgjørende for et velfungerende samfunn, og NKOM ser frem til å utvide arbeidet og samarbeidet både med bransjen og med NSM i lys av den nye sikkerhetsloven, sier Aarsæther.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil fortsatt ha det sektorovergripende ansvaret, og skal ivareta behovet for helhetlig, samordnet og tverrsektoriell tilnærming til forebyggende sikkerhet. Nilsen mener at ordningen vil styrke samarbeidet mellom myndigheter og virksomheter:

- Et slikt samarbeid vil sette virksomheter bedre i stand til å sikre viktige nasjonale interesser mot et trussel- og risikobilde som er i stadig endring. Det vil styrke samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror, sabotasje og spionasje kan gjennomføres på en mer effektiv og forsvarlig måte, på tvers av sektorene, sier Nilsen.