Varsling av kritikkverdige forhold i NSM etter arbeidsmiljøloven kap 2 A

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses.

Ansatte og andre som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i NSM, anmodes om å si ifra. NSM er avhengig av å få informasjon som kan avdekke og rette opp i eventuelle lovbrudd eller uakseptabel adferd. ​

Varsling er at arbeidstaker eller innleid sier ifra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdig med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta opp saken med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling. Retten til å varsle er lovfestet i arbeidsmiljøloven kap 2A. Loven gir arbeidstakere og innleide arbeidstakere rett til å varsle internt og eksternt om mulige kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass.

Hva bør det varsles om?

 • fare for liv eller helse 
 • fare for klima eller miljø 
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
 • myndighetsmisbruk 
 • uforsvarlig arbeidsmiljø (mobbing, trakassering og diskriminering)
 • brudd på personopplysningssikkerheten
 • brudd på generell norsk lovgivning
 • andre kritikkverdige forhold

Hvordan varsle?

Varsler har rett til selv å velge hvem eller hvilket mottak det varsles til. Det kan varsles til nærmeste leder i linjen eller den person eller enhet nærmest i linjen, som har myndighet til å håndtere og følge opp forholdet, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalget, interne kontrollfunksjoner eller til Justis- og beredskapssektorens felles varslingskanal. Det kan også varsles eksternt til tilsyns- eller kontrollmyndigheter. Retten til å varsle eksternt kan være begrenset av taushetsplikten.

Arbeidsmiljøloven stiller ingen formkrav til hvordan et varsel skal leveres. Det betyr at du kan varsle både muntlig og skriftlig. Det anbefales likevel å varsle skriftlig, slik at vi sikrer en god og presis beskrivelse av saken. Den som varsler kan velge å være anonym. Anonym varsling kan imidlertid gi begrensninger for hvordan, og i hvilken grad, varselet kan følges opp.

Her finner du varslingsskjema som kan brukes. (DOC, 71KB (71KB)

Justis- og beredskapssektorens felles varslingskanal

Dersom det ut fra sakens karakter eller andre forhold ikke er hensiktsmessig å varsle i linjen, kan ansatte varsle direkte til Justis- og beredskapsdepartementets varslingsmottak som en uavhengig tredjepart. Justis- og beredskapssektorens felles varslingskanal er en sikkerhetsventil og et supplement til NSMs interne varslingsordning. 

Justis- og beredskapsdepartementets felles varslingsmottak driftes av Advokatfirmaet PwC AS. Som uavhengig tredjepart mottar og registrerer PwC varselet på vegne av arbeidsgiver og videresender og gir råd om videre oppfølging til kontaktpunktet i NSM.

Varslingskanalen er bare tilgjengelig og kan brukes av ansatte i de virksomhetene i sektoren som omfattes av ordningen. Selv om varslingskanalen er lagt til en ekstern konsulent, anses varslingskanalen som intern, fordi den kun er for ansatte, ikke for utenforstående (eksterne).

Merk at denne varslingskanalen ikke kan benyttes ved varsling som innebærer formidling av gradert informasjon. Dersom et varsel inneholder gradert informasjon, må du sende det på egnet plattform. 

Kontaktinformasjon til sektorens varslingskanal:

Varsling via elektronisk skjema

Når du varsler via skjemaet varsler du via en kryptert nettløsning. Når du sender inn et varsel via webskjemaet, blir varselet kategorisert og behandlet av Justis- og beredskapsdepartementets felles varslingsmottak før det sendes tilhørende virksomhet for videre behandling.

Varsling via telefon

Det er mulig å ringe inn anonymt gjennom varslingstelefonen.

 • Ring PwC tlf.: 400 00 264
 • Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09.00-16.00. (norsk tid).

Varsling via brev

Send brev til:

PWC v/Gunnar Holm Ringen eller Anni Terese Haugen

Postboks 748, Sentrum

NO-0106 Oslo

NB: Merk konvolutten «Varsel».

Varsling via e-post

Varsel per e-post sendes til [email protected] eller [email protected]

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Her finner du mer informasjon om sektorens felles varslingskanal:

Hvordan blir varsel mottatt og fulgt opp?

NSM arbeider etter følgende hovedprinsipper:

 • Saker skal behandles uten unødig opphold og innen rimelig tid – og bli tilstrekkelig undersøkt.
 • Den eller de som skal undersøke og håndtere varselet, skal være habile. 
 • Ivareta forbud mot gjengjeldelse i vid forstand. Arbeidsgiver har en særlig plikt til at varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Om nødvendig skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse mot varsleren.
 • Ivareta konfidensialitet for alle parter og sikre at færrest mulig personer blir involvert
 • Dersom varslet gjelder en eller flere personer skal disse ha mulighet til å få uttale seg om opplysninger som gjelder en selv (kontradiksjon)
 • Ivareta den enkeltes personvern – både den som varsler og den/de det varsles om. Personopplysninger skal kun innhentes for bestemte formål og behandles etter kravene i loven.
 • Gi informasjon til involverte parter så langt det er mulig

 

 •