Kort innføring i ny sikkerhetslov

NSM har laget et kort elæringskurs som tar for seg de aller viktigste punktene i den nye sikkerhetsloven.
Gjennomfør kurset her.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Hele lovteksten er tilgjengelig på Lovdata.

Forskrifter

Samleside for forskrifter som er hjemlet i sikkerhetsloven på Lovdata.

Sentrale forskrifter

Veiledninger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Veiledninger til ny sikkerhetslov

Virksomheter underlagt sikkerhetsloven

Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, samt leverandører av varer og tjenester  i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse. I tillegg kan et departement fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter som:

  • behandler sikkerhetsgradert informasjon,

  • råder over informasjonssystemer, objekter, eller infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, eller

  • driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende funksjoner.

Listen over hvem og hva som til enhver tid er underlagt sikkerhetsloven vil være dynamisk og detaljer fra denne oversikten publiseres ikke.

Beskyttelsesinstruksen

Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har oppfølgingsansvar for lov om forsvarsviktige oppfinnelser og NATOs avtale om gjensidig sikring av hemmeligholdelse av oppfinnelser vedrørende Forsvaret. Regelverket skal skjerme oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.

Se Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar på Lovdata.