Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) er Noregs ekspertorgan for informasjons- og objektstrygging, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-trygging. Direktoratet er nasjonalt varsling- og koordineringsinstans for alvorlege dataangrep og andre IKT-tryggingshendingar.

Direktoratet er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterar óg til Forsvarsdepartementet.

NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggjande tryggingsarbeid. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) vart etablert i 2018. Senteret bidrar til å beskytte grunnleggjande funksjonar, offentleg forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

NSM held til på Kolsås i Bærum, med kontor i Sandvika og på Oslo Havnelager.