Det skal være lav terskel for å varsle. Er du i tvil om du skal varsle, skal du gjøre det. NSM kan bidra i håndteringen av hendelsen dersom den er alvorlig. 

Ved akutte, digitale hendelser og datainnbrudd, kontakt Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) på telefon 02497. Senteret er døgnbemannet. Står det om liv og helse, ring politiet på 112.

Derfor skal du varsle

Alle varsler bidrar til å opprettholde situasjonsbildet for nasjonal sikkerhet. God situasjonsforståelse er nødvendig for at myndigheter og virksomheter skal kunne møte fremtidige sikkerhetsutfordringer med presise sikkerhetstiltak. Norge er avhengig av at virksomheter melder inn sikkerhetstruende aktivitet til NSM. Ditt varsel kan være avgjørende for landets sikkerhet. 

Virksomheter underlagt sikkerhetsloven er lovpålagt å varsle om sikkerhetstruende hendelser, mistanke om dette, og brudd på sikkerhetsloven. Som privatperson kan du varsle om hendelser og observasjoner som du frykter kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser eller viktige verdier. 

Slik varsler du 

  • Bruk NSMs varslingsskjema. Fyll ut skjemaet så langt det går. 
  • NSM mottar varsler som er eller inneholder ugradert, begrenset, konfidensielt, hemmelig eller strengt hemmelig informasjon. Velg både skjema og oversendelseskanal basert på graderingsnivå i varselet. De ulike graderingsnivåene står beskrevet nederst på siden. Der finner du også riktig skjema. 
  • For å kunne følge opp varslet trenger vi kontaktinformasjon til varsler og hvilken virksomhet varselet gjelder. Forklar så konkret som mulig hva varslet handler om. Vi ønsker at du sier noe om årsak, hvorvidt det er iverksatt eller planlagt tiltak, og om andre virksomheter er blitt varslet om hendelsen. 
  • Dersom du varsler på vegne av en virksomhet, må du fylle ut hva slags type hendelse det gjelder, og hvilke skjermingsverdige verdier som er berørt. Er du usikker på de ulike begrepene og definisjonene av disse, se beskrivelser nederst på siden. 
  • Har du behov for mer informasjon, kontakt NSM på telefon 67 86 40 00 (ugradert).

Tilbakemeldinger fra NSM

  • Alle som varsler får en automatisk tilbakemelding fra NSM. Alle varsler blir lest og registrert, men NSM tar kun direkte kontakt med varsler eller virksomhet ved alvorlige hendelser.
  • Skulle det fremkomme ny, viktig informasjon i saken etter at første varsel er oversendt, bør virksomheten sende en utfyllende rapport snarest. Bruk varslingsskjemaet på nytt. 
  • Når saken anses som avsluttet hos virksomheten, skal en endelig rapport med oppsummering av alle opplysninger, undersøkelse og gjennomførte og planlagte tiltak, sendes til NSM. 
  • Ved saker som avsluttes kort tid etter at hendelsen ble oppdaget, kan foreløpig og endelig rapport slås sammen.

Hvordan fylle ut skjema

Varslingsskjemaet finnes i to versjoner, for ugradert og gradert informasjon. Graderingsnivået i varselet er avgjørende for hvilket skjema du skal benytte. Under står det beskrevet hvordan varsler under hvert graderingsnivå skal utføres.

Har du spørsmål til de ulike graderingsnivåene eller felter i skjemaet, står det ytterligere beskrevet i boksen tips til utfylling.