Dette er ett av funnene i sårbarhetsutvalgets utredning, som ble overlevert justisministeren i dag. Nedenfor følger utvalgets pressemelding.

Lysne-utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn

Telenors kjernenett

Utvalget foreslår blant annet å redusere kritikaliteten av Telenors kjerneinfrastruktur. 

– Telenors kjernenett er godt utbygd, det er profesjonelt operert, og det har historisk sett meget høy stabilitet. Likevel vil det kunne settes ut av spill ved menneskelige feil, rutinesvikt, sabotasje, terror eller utro tjenere. Den totale summen av samfunnsverdier dette nettet bærer, er uakseptabelt høy. Utvalget anbefaler at minst én aktør til har et landsdekkende kjernenett på samme nivå som Telenors, sier utvalgets leder, Olav Lysne.

Kryptering

Utvalget går også imot regulering eller forbud av kryptering i Norge og mener at norske myndigheter bør arbeide aktivt mot regulering eller forbud internasjonalt, og at det må utvikles nye etterforskningsmetoder for å sikre et effektivt politi- og etterretningsarbeid.

– Det er rimelig å tro at begrensninger på lovlig bruk av kryptografi vil ramme norske borgere, virksomheter og myndigheter. Slike begrensninger vil imidlertid ikke i vesentlig grad hindre uærlige aktørers bruk av kryptografi og dermed heller ikke løse politiets og etterretningstjenestenes problem, sier Lysne.