- Vi mener det er behov for en omfattende nasjonal satsing på sikkerhet i årene fremover for å møte de økte sikkerhetsutfordringene, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Et endret risiko- og sårbarhetsbilde

For første gang har Nasjonal sikkerhetsmyndighet fått oppdrag om å utarbeide et Sikkerhetsfaglig råd for forsvarsministeren. Sikkerhetsfaglig råd er NSMs vurdering av hvordan Norge bør innrette arbeidet med sikkerhet mot 2020 og videre fremover, og hvordan Norge bør møte de økte sikkerhetsutfordringene. Sikkerhetsfaglig råd skal, på samme måte som Forsvarssjefens militærfaglige råd, fungere som et grunnlag for langtidsplanen for forsvarssektoren og stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

- Bakgrunnen for de omfattende tiltakene vi her presenterer, er at risiko- og sårbarhetsbildet har blitt mer komplekst. På flere områder er trusselen økende eller vedvarende høy. Vi vet at etterretningstrusselen fra andre stater er høy, og at trusselaktørene stadig tar i bruk nye metoder som for eksempel cyberangrep. Vi vet også at risikoen for fysisk angrep er reell, og at terrortrusselen er økende, sier direktør Kjetil Nilsen.

72 ulike tiltak

Rådet inneholder totalt 72 anbefalte tiltak. Blant tiltakene er å styrke evnen til samarbeidet om og koordineringen av sikkerhetsarbeidet, styrke evnen til å forebygge, oppdage og håndtere cyberangrep mot Norge, effektivisere arbeidet med sikkerhetsklareringer, og styrke arbeidet med råd og veiledning om fysisk sikkerhet. Kompetansen næringslivet har må utnyttes på en bedre måte, og kompetansen om IKT-sikkerhet i samfunnet må økes, i følge rådet.

- Vi må bygge motstandsdyktighet og ha evne til å håndtere hendelser. Vi må anerkjenne hverandres roller og ansvar, og legge vekt på evne og vilje til samarbeid for å løse sikkerhetsutfordringene. Men den kanskje aller viktigste jobben må gjøres i virksomhetene selv – de må ta et krafttak for å sikre egne verdier og systemer, sier Kjetil Nilsen.