Cybersmart er et undervisningsinitiativ for ungdom i cybersikkerhet. Initiativtakere er NVE og NTNU. Styringsgruppen er ledet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Myndigheter, ungdomsskoler og videregående skoler, universiteter i Norge og i USA, privat sektor, Forsvaret og Oslo Grant ved den amerikanske ambassaden har deltatt eller bidratt i prosjektet sammen med flere ungdomsskoler og videregående skoler.

I CyberSmart-prosjektet, som har pågått i perioden november 2017 til august 2019, 14 lærere og 300 elever i den norske ungdomsskolen og videregående skole fått opplæring i cybersikkerhet. CyberSmart bygger på kunnskap fra det amerikanske opplæringsprogrammet i cybersikkerhet, «GenCyber». I løpet av prosjektperioden ble prosjektet også inkludert i nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

Prosjektet anbefaler at det arbeides videre med å lære opp ungdom i cybersikkerhet i Norge. Rapporten skisserer noen mulige veier framover basert på ulike økonomiske ambisjonsnivåer. Uavhengig av de økonomiske begrensningene anbefaler rapporten at:

En opplæringsaktør får ansvaret for koordinering nasjonalt, og at som et minimum bør det bevilges midler til en prosjektstilling.

Avhengig av økonomisk ramme anbefales følgende:

  1. Initiativet drives videre av private på kommersiell basis eller av ideelle organisasjoner (Ingen til lite offentlig økonomisk tilskudd)
  2. Nettkurs i cybersikkerhet for lærere, eventuelt med noen samlinger (En viss økonomisk ramme – medium satsing).
  3. CyberSmart bygger først tilbud lokalt og sprer så opplegget videre regionalt (Stor økonomisk ramme).

Last ned CyberSmart sluttrapport.

Last ned CyberSmart engelsk rapport.