Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) leverer sikkerhetsfaglig råd våren 2023. Rådet blir NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Sikkerhetsfaglig råd beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Anbefalingene omfatter relevante tiltak som departementer, etater og virksomheter bør iverksette. 

NSM foreslår blant annet å styrke kompetansen på fagområder som har betydning for nasjonal sikkerhet som kryptografi, cyber og kvanteteknologi. Det er også nødvendig å bedre situasjonsforståelsen og sikkerhetsstyringen på tvers av sektorer, både offentlig og privat, for å møte fremtidige utfordringer med presise sikkerhetstiltak. 

Rådet er utarbeidet på et bredt kunnskapsgrunnlag. Det bygger blant annet på erfaring og hendelseshåndtering i NSM de senere årene, og et oppdatert etterretnings- og trusselbilde fra Etterretningstjenesten og PST.

Sikkerhetsfaglig råd skal ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i årene fremover, og tar høyde for teknologisk utvikling, samfunnsendringer og sammensatte trusler.  

FAKTA: Sikkerhetsfaglig råd 

  • Sikkerhetsfaglig råd lanseres 9. mai 2023. Dette er NSMs anbefalinger til nasjonal sikkerhet.
  • Rådet skal gi myndighetene oversikt over de viktigste sikkerhetsutfordringene frem til 2030.
  • Rådet blir et sentralt innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for 2025-2028. 
  • Sentrale offentlige og private aktører innenfor en rekke sektorer er blitt bedt om å gi innspill i arbeidet med sikkerhetsfaglig råd.
  • NSM leverte sikkerhetsfaglig råd første gang i 2015.
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot sabotasje, spionasje, terror og sammensatte trusler.