Bakgrunnen for tilsynet er en rekke nyhetsartikler den senere tid der Norges våpeneksport omtales. I artiklene fremkommer det at media har hatt tilgang til sikkerhetsgradert informasjon fra Utenriksdepartementet, som er presentert i vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport.

– Kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon er et alvorlig brudd på lov om nasjonal sikkerhet og kan ha vesentlige skadefølger, sier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM har foreløpig ikke hatt tilgang til den sikkerhetsgraderte informasjonen og kjenner saken kun fra medieomtalen. – Vår oppgave er å føre tilsyn med sikkerhetstilstanden i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Tilsynsmyndigheten omfatter ikke Riksrevisjonen, som er et av Stortingets organer. Men vi vil nå ta kontakt med relevante kilder for å få saken opplyst best mulig, sier Grønhaug.

Forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på sikkerhetslovens bestemmelser kan gi overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.