Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har utarbeidet temarapporten "Innsiderisiko", som gir en helhetlig forståelse for risikoen forbundet med innsidevirksomhet. Rapporten retter seg mot ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter.

Formålet med rapporten er å øke motstandsdyktighet mot innsidevirksomhet og bidra til økt kunnskap slik at virksomheter og organisasjoner kan implementere forebyggende tiltak som kan motvirke innsidevirksomhet.

I "Temarapport - Innsiderisiko" beskriver NSM risikoen enkeltindivider potensielt utgjør mot Norge som stat eller virksomheter sin informasjon, objekter, infrastruktur eller andre verdier. Både offentlige og private virksomheter har verdier som må beskyttes, og behovet for beskyttelse av disse verdiene vil variere ut fra hvilken betydning det har for staten eller virksomheten dersom verdien blir utsatt for uønskede handlinger. 

Rapporten omhandler hva innsidevirksomhet er og hvordan en virksomhet vil kunne være sårbar for denne type aktivitet. Informasjonen i rapporten bygger på NSM sin erfaring som fagmyndighet innen personellsikkerhet, samt på åpent tilgjengelig forskningsbasert informasjon og åpne trusselvurderinger fra samarbeidspartnere. Rapporten vil anbefale tiltak som kan iverksettes av virksomhetene for å forebygge, detektere og håndtere innsidevirksomhet.