NS 5834 definerer og beskriver en rekke sikringsleveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendom. Standarden gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger. Den sier også noe om hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at optimal sikring ivaretas sammen med hensyn som økonomi, estetikk og praktiske forhold. Standarden lanserer fem typer spesialistfunksjoner i byggeprosjekter som skal bidra med riktig kompetanse til riktig tid før, under og etter prosjektering av sikre bygg.

NS 5834 er bygget opp rundt generiske prosjektfaser og sikringsleveransene er beskrevet slik at forskjellige oppdragsgivere kan tilpasse den sine behov. Spesialistfunksjonene er beskrevet slik at oppdragsgivere gis en veiledning i hva slags kompetanse som bør etterspørres, mens rådgivningsfirmaer gis en veiledning i hva som forventes av forskjellige spesialistfunksjoner.

Sjefingeniør Rolf Jullum i Nasjonal sikkerhetsmyndighet leder komitéen i Standard Norge som har ansvaret for utarbeidelse av NS 5834. Han uttaler at det nå er fint at standarden er klar for høring. Det er store forventninger til hver ny standard komitéen utvikler, da sikring er et felt som er i sterkt utvikling. Virksomhetene som skal utvikle og vedlikeholde beskyttelse trenger hjelpemidler for å kunne få kontroll med risiko og til å finne riktig beskyttelse. Det er også viktig å bidra til at arbeidsprosesser for å utvikle beskyttelse (sikringstiltak) blir integrert, slik at tiltakene blir forholdsmessige og tilstrekkelige uten at kostnaden blir stor. Utviklingen av tiltak må integreres i byggeprosessen. Beslutningstakere må få sammenstilt og koordinert informasjon. Arbeidet med NS 5834 har pågått i tre år, og involvert en rekke aktører.

Arbeidsgruppen for standarden har bestått av ti personer og ledes av spesialrådgiver Anders Grønli i Norges Bank.

–Vi håper standarden vil gi en god veiledning både til utbyggere og rådgivere, og dermed gi et faglig løft for arbeid med sikring av bygg i Norge, sier Grønli.

NS 5834 er utarbeidet av Standard Norges komité 296 Samfunnssikkerhet i bygg, anlegg og eiendom. Følgende organisasjoner har deltatt i komitéen og arbeidsgruppen som forfattet standarden: 3RW Arkitekter AS, Arcus Arkitekter AS, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens landsforening, Combitech AS, Cowi AS, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Falck Nutec AS, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Forsvarsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kystverket, Landsorganisasjonen i Norge, Multiconsult AS, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges Bank, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo kommune, Petroleumstilsynet, Rådgivende Ingeniørers Forening, Schibsted Media Group ASA, Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS, Statoil ASA, Statsbygg, Transportøkonomisk institutt og ÅF Advansia AS.

Les også Standard Norge sin nyhetssak om høringen

Alle som ønsker å bidra med innspill til standarden kan gjøre dette på Standard Norges hjemmeside