Adgangsklarering er en ny type klarering som benyttes som sikkerhetstiltak dersom fysisk eller logisk tilgang til hele eller deler av et objekt eller en infrastruktur gjør det mulig å skade grunnleggende nasjonale funksjoner. Slik skade kan skje ved at objektet eller infrastrukturens funksjonalitet reduseres, eller ved at den utsettes for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtakelse.

Adgangsklarering innebærer en mindre omfattende personkontroll sammenlignet med den som utføres i forbindelse med sikkerhetsklarering, og vurderingsgrunnlaget er noe annerledes. 

En virksomhet kan søke sitt departement om å fatte vedtak om krav til adgangsklarering. Veileder belyser hvilke vurderinger som bør ligger til grunn for en slik søknad, og hvordan søknaden bør utformes.

Det er de enkelte departementene som fatter vedtak om krav om adgangsklarering for objekter eller infrastruktur innenfor sine ansvarsområder. Veilederen belyser hvilke vurderinger departementene bør legge til grunn for behandling av virksomhetens søknad, samt vedtakets utforming.

Den nye veilederen finner du her.