Formålet med den nye forskriften er å tilpasse regelverket til den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen, og å ta hensyn til den økende bruken av luftbårne sensorsystemer, som for eksempel droner. Den nye forskriften liberaliserer dagens strenge regime knyttet til fotografering fra luften, samtidig som den ivaretar hensynet til vern av sensitiv informasjon som må skjermes på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn.

Den største endringen sammenlignet med dagens regelverk, er å snevre inn forskriftens anveldesesområde, slik at forbudet mot å fotografere fra luften i utgangspunktet kun skal gjelde i fastsatte forbudsområder. Forutsetninger for at et område eller bygg kan være et forbudsområde, er at spredning av informasjon om disse kan ha skadefølger for rikets selvstendighet og sikkerhetsinteresser, om informasjon blir kjent for uvedkommende.

Den nye forskriften trer i kraft 1. september 2018, og erstatter forskrift 6. juni 1997 nr. 2 om luftfotografering mv. Forskriften er hjemlet i lov 21. juni 2017 nr. 88 om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold. Forskriften var på høring 5. oktober 2016.