NSM har i flere år vært pålagt av departementet å dekke selvkost for godkjenning av informasjonssystemer gjennom fakturering. Faktureringsordningen er hjemlet i virksomhetsikkerhetsforskriften (VSF) §50. Gebyrsatsene som er satt vil dekke selvkost. Kriteriene til faktureringsordningen som har vært praktisert frem til nå har vært tilpasset gammel sikkerhetslov og forskrifter. NSM har derfor sett behov for å oppdatere faktureringsordningen.

Ny faktureringsordning trer i kraft fra 1. august 2020 og nærmere informasjon er å finne i NSMs veileder for godkjenning av informasjonssystem

 Ny faktureringsordning innebærer blant annet at:

1. Kun vedtak om godkjenning av informasjonssystemer hvor NSM er godkjenningsansvarlig faktureres.

2. Andre vedtak om godkjenning vil ikke omfattes av faktureringsordningen, eksempelvis

a.            Innrapportering av egengodkjente systemer

b.            Godkjenning av oppbevaringsenheter (VSF §40)

c.            Vedtak fattet etter kryptosikkerhetsforskriften

d.            Statement of Compliance eller tilsvarende bekreftelser overfor andre nasjoners myndigheter

3. Størrelsen på gebyret vil vurderes ut ifra vedgått tidsbruk og sakskompleksitet. Gebyrsatsene er tredelt og nærmere beskrevet i veilederen.

4. Faktura vil fremsendes fortløpende og informasjon om faktura vil fremkomme av vedtaksskriv søkeren mottar fra NSM.