I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

Last ned Risiko 2020 i PDF-format her. (1MB)

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha, men uforutsette og uønskede hendelser er ikke begrenset til en pandemi. De kan skje digitalt, og i den fysiske verden, og de kan ha blitt satt i gang av noen som vil skade oss, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

I år trekker NSM frem tre risikofaktorer:

  1. Samfunnets avhengighet av elektronisk kommunikasjon og satellittbaserte tjenester øker. Samtidig er det norske samfunnet helt avhengig av kraftleveranser.
  2. Økende avhengighet av digitale infrastrukturer og verdikjeder som strekker seg utover våre grenser. Såkalte grenseløse avhengigheter er gjerne resultat av kostnadseffektive tiltak for virksomhetene. Selv om tjenesteutsetting er rimelig og effektivt, gjør kompleksiteten og manglende oversikt dette utfordrende. Avhengighetene i verdikjedene er gjerne svært vanskelige å kartlegge.
  3. Strategiske oppkjøp, investeringer eller påvirkning med flere virkemidler. Sikkerhetsloven har bestemmelser om eierskapskontroll som gir regjeringen mulighet til å stanse eller sette vilkår for slike oppkjøp eller investeringer. NSM skal varsles om oppkjøp eller investeringer i norske virksomheter dersom det er mistanke om sikkerhetstruende aktivitet.

Rapporten viser til NSMs veiledninger, råd og anbefalinger, som er tilgjengelige på NSMs nettsider.

Last ned Risiko 2020 i PDF-format her.  (1MB)