NSM anbefaler at virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven gjør følgende for alle ansatte:

  • Ha god dialog med alle ansatte. Sikre at alle ansatte har tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsforståelse i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, gjennom for eksempel felles orienteringer/oppdateringer om sikkerhet.
  • Praktiser en god sikkerhetskultur med sikkerhetsbevisst personell som viser årvåkenhet, bærer ID-kort, påpeker når andre glemmer det, følger besøk, fanger opp besøk på vandring, varsler om irregulære e-poster, og viser varsomhet ved åpning av vedlegg.
  • Sikre at alle ansatte forstår viktigheten av å si fra dersom de opplever press, trusler eller annen tilnærming fra personer som kan ha interesser inn mot virksomheten. Alle skal vite hvem i virksomheten de skal kontakte ved slike tilfeller.
  • Tilby samtaler til personell som ønsker å snakke om egne potensielle sårbarheter.

I tillegg anbefales følgende tiltak for autorisert personell:

  • Gjennomgå rutiner for rapportering av hendelser eller andre forhold av sikkerhetsmessig betydning. Personell med tilgang til skjermingsverdige verdier har et utvidet ansvar og en varslingsplikt som skal overholdes.
  • Autorisasjonsansvarlig bør ha dialog med autorisert personell og sikre at de er bevisst egne sårbarheter, og forhold som kan ha betydning for egen sårbarhet.
  • Autorisasjonsansvarlige må vurdere om det er behov for ny autorisasjonssamtale med personell som kan ha sårbarheter som følge av den nye situasjonen. Slike sårbarheter kan eksempelvis være om vedkommende:
    - har tilknytning til Russland, Hviterussland eller Ukraina,

- har familie eller venner som er direkte berørt av konflikten,
- har kontakt med eller har blitt kontaktet av noen av de aktuelle lands myndigheter eller representanter eller andre som kan ha interesser i konflikten,
- er direkte berørt av konflikten på annen måte
Autorisasjonssamtale skal gjennomføres hvis autorisasjonsansvarlig finner grunn til dette, eller den autoriserte ønsker det.

  • Autorisasjonsansvarlig må vurdere om endringene i den sikkerhetspolitiske situasjonen kan ha betydning for autorisasjon og oppfølging av utenlandske statsborgere som er autorisert til BEGRENSET uten sikkerhetsklarering.

Listen er ikke uttømmende. For øvrig viser NSM til allerede publisert veiledningsmateriell innen personellsikkerhet