• Har du billett til konferansen? Husk gyldig ID (pass, nasjonalt ID-kort eller fysisk førerkort). Se flere detaljer og program på nsm.no/sikkerhetskonferansen

Etterretningstjenesten trekker frem at Norge står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn på flere tiår. Scenarioer som for få år siden virket utenkelige, er i dag realistiske. NSM har tidligere understreket at det er viktig at alle er sikkerhetsbevisste på trusler knyttet til dagens sikkerhetspolitiske utfordringer.

- Den enkelte virksomhet og privat næringsliv har fått større betydning for nasjonal sikkerhet enn tidligere. Derfor er jeg veldig glad for at både Posten Bring og DSS deltar på konferansen, og deler egne erfaringer fra to alvorlige sikkerhetshendelser foregående år. Det bidrar til et oppdatert situasjonsbilde, som er nødvendig for å forebygge nye hendelser, sier NSMs direktør Lars Christian Aamodt. 

Avhengighet

Kina blir tema i flere paneler. Selv om Russland utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge i 2024, vurderes trusselen fra Kina som betydelig og skjerpet, ifølge PST. Basert på årets trusselvurderinger, vurderer NSM at det totale kinesiske fotavtrykket i Norge utgjør en betydelig risiko for nasjonal sikkerhet. 

- Norges avhengighetsforhold til Kina er en sårbarhet som kan utnyttes av kinesiske styresmakter. Anskaffelser må sees i sammenheng med konsentrasjonsrisiko, og sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk må forhindres, oppfordrer Aamodt. 

Påvirkning

2024 er et supervalg år globalt. I løpet av året skal over 60 land og EU, som til sammen representerer nærmere halvparten av verdens befolkning, holde valg. Sju av verdens ti største land skal velge nye ledere. Påvirkning og desinformasjon er en stor trussel mot demokratier. 

- Påvirkning er så mye mer enn falske nyheter. Det kan være enkelthendelser eller aksjoner, flyktningstrømmer, økonomiske virkemidler, sabotasje, og det kan være sann informasjon brukt som et virkemiddel for å skape polarisering, forteller Aamodt. 

Hvorfor kan Norge være interessant for trusselaktører? Stemmer det at vi liten grad har opplevd påvirkning i Norge? Kan det være at vi ikke har sett ting i rette lys? 

- Dette er spørsmål vi vil forsøke å svare på. Norge er god til å håndtere hendelser, men det er ikke nødvendigvis nok i denne sammenhengen. Vi må forstå hendelsene som oppstår – for å kunne forebygge, begrense eller forhindre påvirkningsforsøk mot befolkningen så vel som myndighetene. Derfor har NSM foreslått at det nasjonale samvirket mot påvirkningsoperasjoner må koordineres av én enhet, avslutter Aamodt.

Alt om årets konferanse: nsm.no/sikkerhetskonferansen