NSM har gitt tilsynsobjektene pålegg om å korrigere avvikene for å bringe forholdene i samsvar med regelverket. DSB skal innen 1. desember 2017 fremlegge en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvikene ovenfor NSM. Motorola skal bidra til denne planen.

I desember 2016 ble hendelsen som refereres til som «Nødnett-saken» kjent. Saken satte fokus på tjenesteutsetting til utlandet. I januar 2017 innledet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tilsyn med Direktoratet for nødkommunikasjon og Motorola Solutions Norway AS (Motorola), som er hovedleverandør for Nødnett.

Fra 1. mars 2017 overtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ansvaret for Nødnett, og tilsynet fortsatte derfor med DSB som tilsynsobjekt.

Tilsynet hadde som mål å redusere sårbarheter og å avklare om DNK og senere DSB beskyttet skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter i samsvar med bestemmelser i sikkerhetsloven.  

NSMs undersøkelser har avdekket sårbarheter som det er nødvendig å følge opp for å styrke den forebyggende sikkerheten i forbindelse med flere aspekter av Nødnett.

Tilsynsrapportene for DSB og Motorola må sees i nær sammenheng. For å redusere sårbarheter i forbindelse med Nødnett må Motorola bidra aktivt i samarbeid med DSB.

NSM bemerker at Motorola har et selvstendig ansvar for å etterleve krav om tilgang til skjermingsverdige objekter.

NSM har ved tilsynene med DSB og Motorola avdekket flere avvik fra sikkerhetsloven med forskrifter. NSM har gitt tilsynsobjektene pålegg om å korrigere avvikene for å bringe forholdene i samsvar med regelverket. DSB skal innen 1. desember 2017 fremlegge en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvikene ovenfor NSM. Motorola skal bidra til denne planen. Det er presisert i pålegget at utarbeidelse av handlingsplanen ikke skal være til hinder for at korrigering av avvikene startes umiddelbart for å redusere risiko. DSB er videre pålagt å jevnlig rapportere til NSM om framdriften i arbeidet med korrigering av avvikene.