Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har de siste dagene mottatt varsler fra oppdragsgivere i sikkerhetsgraderte anskaffelser om at leverandører er rammet av konkurs. I lys av de iverksatte nasjonale smitteverntiltakene er det grunn til å forvente at flere leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser vil kunne rammes av konkurs i tida framover. Viktige oppgaver for oppdragsgiverne er sikring av sikkerhetsgradert informasjon hos leverandørene og sikring av fortsatt leveranse der hvor det er nødvendig.

Varsel til oppdragsgiver og til NSM

Sikkerhetsavtalen mellom partene kan inneholde bestemmelser om varsel til oppdragsgiver ved konkurs hos leverandør. Leverandør med leverandørklarering har orienteringsplikt overfor NSM ved endringer i virksomheten som kan påvirke vurderingen av om leverandøren er sikkerhetsmessig skikket, jf. sikkerhetsloven § 9-3 fjerde ledd. Eksempler på relevante endringer er eierskapsendring, gjeldsforhandling eller konkursbegjæring. Orientering til NSM sendes til [email protected] eller til postboks 814, 1306 Sandvika. Hos Brønnøysundregistrene kan oppdragsgivere abonnere på kunngjøringer om endringer hos egne leverandører.

Sikring av sikkerhetsgradert informasjon

Forbudet mot å gi uvedkommende tilgang til sikkerhetsgraderte opplysninger gjelder – som ellers – ved konkurs hos leverandører, jf. sikkerhetsloven § 5-4. Når det er nødvendig, kan NSM inndra en leverandørklarering. Da har oppdragsgiveren plikt til å inndra all sikkerhetsgradert informasjon fra leverandøren. Tilsvarende skal oppdragsgiveren inndra sikkerhetsgradert informasjon hvis kontraktsforholdet opphører, jf. virksomhetssikkerhetsforskriften § 82. Bobestyrer eller andre aktører skal ikke ha tilgang til sikkerhetsgradert informasjon hos leverandøren uten autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering, jf. sikkerhetsloven § 9-3 fjerde ledd. Sikkerhetsavtalen mellom partene kan inneholde ytterligere bestemmelser om håndtering av sikkerhetsgradert informasjon ved konkurs. Oppdragsgiveren bør gjøre tingretten oppmerksom på regelen i sikkerhetsloven § 9-3 fjerde ledd om at sikkerhetsgradert informasjon eller andre skjermingsverdige verdier ikke lovlig kan inngå i bobehandlingen uten NSMs samtykke.

Sikring av fortsatt leveranse hvis nødvendig

Bortfall av leveranse i en sikkerhetsgradert anskaffelse kan ha negative konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser. Hvis eierskapsendringer kan sikre videre drift hos en konkurstruet leverandør og oppdragsgiveren vurderer det som hensiktsmessig og forsvarlig, kan NSM etter en konkret vurdering samtykke til at sikkerhetsgradert informasjon eller andre skjermingsverdige verdier overføres til ny eier, jf. sikkerhetsloven § 9-3 fjerde ledd.
NSM ber oppdragsgivere i sikkerhetsgraderte anskaffelser ta opp problemstillingene ovenfor med sine leverandører.