Sikkerhetssituasjonen i verden er nå svært spent. Det er viktig at alle bedrifter tar inn over seg at de kan være et mål, enten for økonomisk svindel, sabotasje eller kartlegging for fremtidige operasjoner fra krefter som ikke vil oss vel. – Vi trenger derfor all hjelp vi kan få for å holde situasjonsbildet oppdatert og så riktig som mulig. Hvis alle bedrifter er litt ekstra årvåkne nå og blir flinkere til å varsle om mistenkelige forhold, så vil sikkerhetsnivået i Norge økes. Det betyr at din egen virksomhet også lettere får hjelp hvis noe skulle skje, sier Nystrøm.

- Da blir varslene vi mottar svært verdifulle.

- Varslene vi mottar er svært verdifulle

Sofie Nystrøm, direktør NSM

På NSMs nettsider har vi nå lagt til rette for økt rapportering av uønskede hendelser. Det omfatter alvorlige sikkerhetsbrudd eller begrunnet mistanke om sikkerhetstruende virksomhet. Det kan være mistanke om spionasje, innhenting av informasjon, sabotasje eller påvirkning. Innrapporterte hendelser kan gi NSM informasjon som avslører sårbarhetstrender og mønstre, både innenfor sektorer og på nasjonalt nivå.

- I sektorer med høy grad av innrapportering opplever vi at denne informasjonen kommer til svært god nytte og at sikkerhetsloven fungerer slik den skal. Andre sektorer er imidlertid helt stille, forteller Nystrøm.

Enklere enn man tror

Det kan være flere grunner til at NSM ikke mottar nok varsler. Kanskje har virksomheten håndtert hendelsen, og vurdert at intern varsling var nok. Men hendelsen kan ha konsekvenser og læringspotensial utover den enkelte virksomheten.

En annen grunn kan være at man ikke vet hvordan man skal varsle.

- Dette er enklere enn mange tror, og vi har nå opprettet en e-post som gjør det enklere å sende ugraderte varsler. Det står mer om dette på www.nsm.no/varsle

En tredje grunn kan være at virksomheter tenker at varselet kan avsløre dårlig sikkerhetsarbeid. Å unnlate å varsle på grunn av dette, vil bare gjøre vondt verre:

- Sannheten er at uønskede hendelser kan inntreffe hos alle, og virksomheter som varsler viser at de hadde systemer på plass for å oppdage og varsle om hendelsen.

- Sannheten er at uønskede hendelser kan inntreffe hos alle, og virksomheter som varsler viser at de hadde systemer på plass for å oppdage og varsle om hendelsen.


Sofie Nystrøm, direktør NSM

NSM ønsker å understreke at varslinger om uønskede hendelser er svært viktig for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser, og det er virksomheters plikt og ansvar å varsle NSM. Ikke bare hjelper det NSM, men hvis lovens hensikt kommer til sin fulle rett vil alle virksomheter underlagt sikkerhetsloven få bedre forutsetninger for å sikre sine verdier.

- Varsler fra virksomheter er en vinn-vinn-situasjon fordi det hjelper oss med å forstå hva som skjer rundt oss slik at vi sammen kan iverksette de riktige tiltakene for å beskytte oss bedre, avslutter Sofie Nystrøm.