− Jeg er glad for at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om en betydelig reduksjon av antall klareringsmyndigheter, og tiltak for å bedre sikkerheten rundt kritisk infrastruktur. En velfungerende sikkerhetslov er viktig for å kunne ivareta vår forebyggende sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Økt kvalitet i behandlingen av klareringssaker

I dag skaper det store antallet klareringsmyndigheter store utfordringer. Formålet med å redusere klareringsmyndighetene fra 42 til i hovedsak to sentrale myndigheter – én i forsvarssektoren og én i sivil sektor, er først og fremst å få til en økt kvalitet i behandlingen av klareringssaker.

− Dette er svært viktige avgjørelser. Færre klareringsmyndigheter vil bidra til kompetanse- og kvalitetsheving og likebehandling i personellklareringssaker. Lovendringen innebærer både en effektivisering og en avbyråkratisering, sier Eriksen Søreide.

Gripe inn ved sikkerhetstruende virksomhet

De to nye bestemmelsene om varslingsplikt og myndighet for Kongen i statsråd til å fatte vedtak, utgjør viktige sikkerhetsventiler. Bestemmelsene er eksempler på at vi må tenke forebyggende, for å hindre at det inntreffer forhold som innebærer en sikkerhetstrussel. Dette kan for eksempel være mulig spionasje eller sabotasje på samfunnsviktige objekter eller installasjoner.

− Det er viktig at myndighetene får de verktøyene de trenger for å kunne gripe inn, når hensynet til landets selvstendighet og sikkerhet krever det. Stortingets vedtak i dag vil gi nødvendig verktøy til å beskytte oss mot sikkerhetstruende virksomhet, sier forsvarsministeren.

Lovendringene vil tre i kraft på forskjellige tidspunkter

Til høsten vil nødvendige endringer i forskriftene til sikkerhetsloven bli sendt på høring. Det er nødvendig med forskjellig ikrafttredelsestidspunkt for de forskjellige lovendringene, blant annet fordi at etableringen av ny sivil klareringsmyndighet vil ta noe tid.