Av Lars Strand, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Produksjon av digitale tjenester er i dag kritisk og nødvendig for de fleste norske virksomheter. Denne formen for aktivitet gjennomføres i datasentre. Vi kan forenklet si at datasentre er «produksjonsfabrikker» for våre digitale tjenester. Det inkluderer prosessering og lagring i skytjenester, sosiale medier, mobile nettverk og alle varianter av IKT-systemer. Flertallet av app-ene på mobilen er avhengig av tjenester levert fra datasentre for å fungere.

I et digitalisert samfunn som Norge utgjør ekom-infrastrukturen og datasenter fundamentet i den digitale grunnmuren. Ekom for transporten av alle typer digitale kommunikasjonsbehov, og datasenter for innplassering av ulike typer IKT-plattformer og tjenester. For at alt dette skal fungere er det nødvendig med en robust kraftforsyning, noe som gjør at sikkerheten ved kraftforsyning bør inkluderes og tas hensyn til når vi omtaler den digitale grunnmuren.

Det er sivile aktører som bygger den digitale infrastrukturen innen ekom og datasenter. Dette gjøres ut ifra kommersielle strategier og resultatkrav som ikke nødvendigvis sammenfaller med samfunnets behov for sikkerhet. Hensikten med et datasenter er sikker, stabil og kostnadseffektiv skala-produksjon som i stor grad baserer seg på gjenbruk, der man deler på fellesressurser for å redusere produksjonskostnadene. En slik utvikling kan redusere en virksomhets muligheter for beredskapsalternativer fordi alt produseres i de samme datasentrene og transporteres over de samme ekom-løsningene.

Digitale løsninger som er sentrale i beredskap og krisehåndtering, må kunne tåle flere samtidige driftsproblemer. De bør også være mer robuste og tilgjengelige enn vanlige kommersielle løsninger, fordi de skal fungere i situasjoner hvor mye annet er utilgjengelig. Det bør etableres fysisk og logisk redundans i underliggende infrastruktur, i datasentrene og i den enkelte digitale løsning. Slik kan vi sikre en høy grad av tillit til leveransene. I beredskapsplanlegging bør det derfor legges vekt på fra hvilke datasentre de digitale løsningene leveres, slik at alternative produksjonskapasiteter er kjent, etablerte og tilgjengelige.

Oppstår nedetid i den digitale grunnmuren vil overliggende tjenester berøres om ikke grunnmuren er god nok med hensyn på redundans, robusthet og sikkerhet. Med overliggende tjenester menes de tjenester og plattformer som har avhengigheter til grunnmuren, noe som i realiteten omfatter det meste av våre digitale tjenester.

Et bortfall av produksjonsfabrikken vil skape store utfordringer for mange virksomheter, og kan få store konsekvenser for samfunnets evne til å levere digitale tjenester. Det er derfor viktig at arbeidet med digitalisering av samfunnet inkluderer bevissthet på verdien av sikre og robuste datasentre i Norge, og at det etableres nasjonale datasentere i Norge.