av Rolf Jullum

Den nylig publiserte standarden NS 5834 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom, skal veilede i hvorledes man kan innarbeide sikring på riktig måte i prosjektene.

Valg av beskyttelse involverer mange mennesker og mange vurderinger, basert på innsamlet informasjon. Arbeidet med å utvikle og innarbeide sikringstiltak vil også omfatte en dialog med andre berørte som selv ikke står i sikringsfaget, men har andre roller i et prosjekt. Da blir det kritisk å komme inn med innspill og bidrag på riktig måte, til riktige personer og i tide.

Skal sikringstiltakene bli effektive og gi beskyttelse uten for store kostnader, må prosjektet trekke inn riktig kompetanse på riktig måte underveis. Etter hvert som et prosjekt utvikler seg vil det bli færre muligheter for korrigering og det vil være større kostander forbundet med å endre. Eksempelvis vil en riktig planløsning med soneinndeling i bygget gi bedret mulighet for å ha kontroll. Valg av planløsning i seg selv vil ikke koste noe ekstra. Tas de kostnadsriktige beslutningene tidlig vil man redusere mulighet for kutt i sluttfasen av et prosjekt.

Den nye standarden angir hvem som bør med, når de bør bidra og på hvilken måte. Standardisering innebærer en normering av akseptert arbeidsmetode. Lykke til med bruken!

NS 5834 kan bestilles eller lastes ned fra Standard Norges nettsider.