Av Rolf Jullum

Standard Norge har under publisering en ny standard innen sikring mot tilsiktede handlinger i serien NS5830. Denne standarden knytter en generell byggeprosess sammen med en analyseprosess.

Dette blir et nyttig hjelpemiddel for de som arbeider med å innarbeide beskyttelse mot tilsiktede handlinger, som innbrudd, sabotasje, terror, beskytning, eksplosjoner og inntrengning i IKT-anlegg i sine bygg- og anlegg. Endelig får vi en standard som gir anbefalinger om at sikring skal inn i prosjektene, og standarden angir så vel når som hvordan dette kan gjøres.

Komitéen i Standard Norge har kartlagt både de norske og de europeiske gjennomføringsmodellene for prosjekter. Vi har valgt å benytte lineære prosesser i motsetning til agile prosesser som brukes i IT-prosjekter. Etter flere avklaringer valgte komitéen å benytte Bygg 21 sin stegmodell som prosjektinndeling.

I hvert steg listes de aktuelle leveransene opp. En oppdragsgiver må selv ta nødvendige beslutninger om tilpasning av det generelle i modellen til sin gjennomføringsmodell. Oppdrasgiveren må beslutte hvilken av aktørene som skal ha hvilke roller og være ansvarlig for leveransene. Standarden definerer flere fagroller som er nødvendig i prosjektet. Oppdragsgiveren kan bestemme om disse rollene skal fordeles til de ordinære prosjektdeltakerne eller om spesialister må engasjeres.

NSM håper dette blir nok et nyttig hjelpemiddel.