Ei mengde offentlege og private verksemder deltek som partnarar med NSM i senteret. NCSC omfattar blant anna varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) og den nasjonale handteringsfunksjonen (NorCERT), i tillegg til analyse- og rådgjevingsfunksjonar. NCSC støttar opp under rolla til NSM i Felles cyberkoordineringssenter (FCKS). 

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har ansvar for å oppdage, varsle og handtere alvorlige digitale angrep på nasjonalt nivå.