Norske tryggingsmyndigheiter gir ut årlege vurderingar av tryggingstilstanden i Noreg. Tryggingsfagleg råd har ei lengre tidshorisont, og leggjast til grunn for langtidsplanar for forsvarssektoren og det sivile samfunnstryggingsarbeidet. Mange av anbefalingane frå tryggingsfagleg råd frå 2015 er heilt eller delvis følgd opp i ettertid.