Norske myndigheiter har lenge samarbeidd med private aktørar om cyberberedskap. Tilbake i 1999 hadde dei hemmelege tenestene starta eit varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) som eit offentleg-privat samarbeid. Systemet skulle bidra til å varsle om koordinerte alvorlege dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur. NSM fekk ansvaret for VDI i 2003. 

Påfølgande år vart det oppretta ein nasjonal operativ koordineringsfunksjon for cyberhendingar som ei prøveordning, som to år seinare vart etablert som NorCERT. Ei av oppgåvene til NorCERT var å ha kontakt med andre land om operative og tekniske problemstillingar. Ei anna var å omsette informasjon frå VDI til praktisk rådgjeving og bistand til samfunnsviktige verksemder nasjonalt. 

VDI og NorCERT-funksjonen er i dag ein del av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM. Satsinga rundt VDI og NorCERT på midten av 2000-talet var starten på ei omfattande vidareutvikling av dei nasjonale tryggings- og beredskapstiltaka på cyberområdet dei påfølgjande åra.