Filter

Forhåndsvarsel til virksomheten

Sikkerhetsloven (SL) § 1-3 gir departementene myndighet til å vedta at sikkerhetsloven skal gjelde for virksomheter innenfor sine ansvarsområder. Departementene skal fatte vedtak om virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon, råder over verdier eller driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF).

Før et departement fatter vedtak om en virksomhet, skal virksomheten varsles. Etter reglene i forvaltningsloven § 16 skal virksomheten gis muligheten til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.

Nedenfor er en liste med opplysninger som Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener et forhåndsvarsel bør inneholde.

Innhold i forhåndsvarsel til virksomheten

 • Navn på virksomheten som vedtaket vil angå
 • Organisasjonsnummer til virksomhet som vedtaket vil angå
 • Henvisning til SL § 1-3 andre ledd, om krav om forhåndsvarsel

BAKGRUNN

 • En redegjørelse for bakgrunnen for forhåndsvarselet, med utgangspunkt i SL § 1-3.
  • Kort beskrivelse av departementets rolle og ansvar etter SL § 2-1
   • Eksempeltekst:
    «Departementet er ansvarlig for det forebyggende sikkerhetsarbeidet innenfor sine ansvarsområder. Departementet skal identifisere og holde oversikt over grunnleggende nasjonale funksjoner, og identifisere virksomheter som har vesentlig betydning for disse funksjonene. Departementet skal også fatte vedtak om at loven gjøres gjeldende for virksomheter som er av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, ved at de råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur, eller driver aktivitet, som er av avgjørende betydning for disse funksjonene.»
 • Redegjørelse for behov for vedtak (virksomheten behandler sikkerhetsgradert informasjon, og/eller har skjermingsverdige verdier eller driver aktivitet av avgjørende betydning for GNF (for sistnevnte vil utdypende begrunnelse følge i senere punkt)
  • Eksempeltekst:

«Virksomhet X råder over sikkerhetsgradert informasjon»

og/eller

«Virksomhet X driver aktivitet av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner

 • En beskrivelse av hvilke deler av sikkerhetsloven som vil gjøres gjeldende for virksomheten, jf. SL § 1-3 første ledd

 • En kort beskrivelse av hva vedtaket vil innebære av krav og rettigheter for virksomheten i henhold til sikkerhetsloven:
  • Tilgang til trusselvurderinger og annen sikkerhetsinformasjon (SL § 2-3)
  • Tilsyn (SL kap. 3 og 11)
  • Generelle krav til forebyggende sikkerhetsarbeid i virksomheten (SL kap. 4)
  • Bestemmelser sikkerhet for skjermingsverdige verdier (SL kap. 5-7)
  • Personellsikkerhet (SL kap. 8)
  • Sikkerhetsgraderte anskaffelser (SL kap. 9)
  • Eierskapskontroll (SL kap. 10)
    

OM VIRKSOMHETEN SKAL OMFATTES GRUNNET BETYDNING FOR GNF

 • Hvilken GNF (og eventuelle underfunksjoner av GNF) som virksomheten understøtter
  • Eksempeltekst:
   «Virksomheten understøtter den grunnleggende nasjonale funksjonen «Overvåking av norsk territorialfarvann», ettersom den ivaretar underfunksjonene
   - Analysering av overvåkingsdata, og
   - Formidling av informasjon om observasjoner, samt
   - Stedlig overvåking i Nord-Norge»

 • Hvordan og i hvilken grad en GNF understøttes av virksomheten
  • Eksempeltekst:
   «Bortfall eller reduksjon av virksomheten oppgaveløsning og leveranser vil resultere i at den grunnleggende nasjonale funksjonen som virksomheten understøtter får redusert funksjonalitet. Departementet finner derfor at virksomheten driver aktivitet av avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, jf. § 1-3 første ledd bokstav c.»
 • Eventuelle kriterier lagt til grunn for vedtak (for eksempel kapasitetsbehov, kvalitetsbehov, varighet).
   

OM VIDERE SAKSGANG

 • Frist for å oppfylle kravene gitt i eller med hjemmel i sikkerhetsloven, jf. VF § 1.
  • Eksempeltekst:

«Etter virksomhetssikkerhetsforskriften § 1 skal virksomheten gis en rimelig frist for å oppfylle kravene gitt i eller med hjemmel i sikkerhetsloven. Fristen skal fastsettes ut fra hva som må gjøres for at virksomheten oppfyller kravene. Før virksomheten har oppnådd et forsvarlig sikkerhetsnivå, stilles det krav om at det iverksettes kompenserende midlertidige tiltak slik at risiko så langt mulig reduseres tilstrekkelig, uten at dette blir uforholdsmessig krevende for virksomheten.

Virksomheten bes om å uttale seg om hva som må gjøres for at virksomheten oppfyller sikkerhetslovens krav.»

 • Relevante bestemmelser i forvaltningsloven i forbindelse med vedtaket
 • Videre saksgang
 • Frist for uttalelsene fra virksomheten

MERK: Forhåndsvarselet kan ikke inneholde sikkerhetsgradert informasjon. Dette gjelder ikke i tilfeller hvor det er fattet vedtak om at virksomheten er omfattet av bestemmelsene i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (opphevet), og dermed skal anses som også omfattet av lov om nasjonal sikkerhet frem til nytt vedtak er fattet, jf. overgangsreglene fastsatt i kgl.res. 20. desember 2018.