Det er viktig med nasjonal kontroll av IKT-tjenester for å beskytte data og tjenester i norske virksomheter og for å hindre at Norge kommer i et for stort avhengighetsforhold til andre land. Formålet er beskytte staten så vel som rettighetene til landets innbyggere i fred, krise og krig. 

Fullstendig nasjonal kontroll er et ideal, men svært vanskelig å oppnå. Likevel bør IKT-tjenester som ivaretar viktige funksjoner i samfunnet og myndighetsutøvelse i større grad under nasjonal kontroll. En rekke valg kan bidra til reduksjon av risiko. Norske virksomheter bør etterstrebe en hensiktsmessig balanse av nasjonal kontroll, funksjonalitet og økonomi.

Temarapporten belyser sentrale faktorer for å sikre at tjenester er under tilstrekkelig kontroll.

Norske virksomheter bør blant annet vurdere bruk av datasentre i Norge, og i hvilken grad alle lag i en tjeneste kan, bør eller må driftes utelukkende av personell i Norge.  Virksomheter bør inkludere beredskap som en faktor, og ha et langsiktig perspektiv for å sikre robuste tjenester.  

Rapporten er relevant for virksomheter med tjenester de enten drifter helt selv eller i noen grad har tjenesteutsatt til leverandør i Norge eller utlandet.

FAKTA: Nasjonal kontroll

Nasjonal kontroll for IKT-tjenester innebærer at utvalgte norske data og tjenester er underlagt reell norsk teknisk og juridisk kontroll og at man med høy grad av sannsynlighet kan utelukke at utenlandske selskaper og andre land har teknisk tilgang.