– Vi lever i en ny tid. Vår nye hverdag er ikke lenger «dyp fred». Nye trusler nå og i årene fremover krever at vi tar grep. Faren er at trusselaktørenes bruk av teknologi kan utvikle seg raskere enn de åpne demokratienes evne til å beskytte seg. Vi trenger en trusselbasert «føre var»-tilnærming for å hindre at fiendtlige aktører får fotfeste i Norge, sier Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nye sikkerhetskonsepter kreves for å møte et forverret trussel- og risikobilde. Derfor kommer NSM nå med en rekke anbefalinger for å møte disse sikkerhetsutfordringene. Styrkeforholdet mellom land og aktører vil defineres av hvem som har forsprang innen teknologi, strategiske oppkjøp, eierskap, forsyningslinjer, forskning og utvikling.

Vår viktigste infrastruktur må være sikker

–Vi trenger større bevissthet og robusthet rundt vår viktigste infrastruktur. Vi må ha en ny tilnærming for å sikre nasjonens evne til å levere strøm, satellitt-tjenester og elektronisk kommunikasjon, olje og gass og annen viktig infrastruktur, sier Nystrøm.

Styrke nasjonal sikkerhetskompetanse

Den nasjonale sikkerhetskompetansen, situasjonsforståelsen og responsevnen ved hendelser må styrkes. Et omforent situasjonsbilde gjør at myndighetene kan treffe riktige beslutninger raskere i tidskritiske situasjoner.

– Vi er nødt til å styrke situasjonsforståelsen av utfordringene vi står overfor. Vi må forbedre styring og samhandling på tvers av sektorer. Vi trenger nye verktøy for å kunne ta bedre og raskere beslutninger for å stanse uønsket aktivitet før det utvikler seg til et problem, sier NSM-sjefen.

Økt digital motstandskraft

NSM mener det er behov for å øke den digitale motstandskraften for å bedre den nasjonale evnen til å avdekke, forhindre og håndtere cyberoperasjoner. 

– Hele samfunnet – fra nasjonalt sikkerhetsnivå til kommuner, bedrifter og enkeltpersoner – må øke den digitale motstandskraften. Cybersikkerheten må styrkes i alle deler av norsk forvaltning og næringsliv. Det må stilles tydeligere krav til kompetanse og teknologi, sier Nystrøm.

NSM foreslår blant annet å opprette et sivilt-militært situasjonssenter på strategisk nivå for å sikre en omforent situasjonsforståelse av trussel- og risikobildet, at den nasjonale deteksjonsevnen i cyberdomenet må styrkes, og at den nasjonale innsatsen mot påvirkningsoperasjoner må samordnes i én etat for å sikre en koordinert innsats i arbeidet med å styrke motstandskraften i befolkningen.