Sikkerhetsfaglig råd setter strategiske sikkerhetsmål for perioden og er NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for 2025–2028. 

Rådet beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Anbefalingene omfatter relevante tiltak som departementer, etater og virksomheter bør iverksette.

Rådet foreslår blant annet å styrke kompetansen på fagområder som har betydning for nasjonal sikkerhet som kryptografi, cyber og kvanteteknologi. Det er også nødvendig å bedre sikkerhetsstyringen på tvers av sektorer, både offentlig og privat. 

Sikkerhetsfaglig råd blir lansert våren 2023 i samme tidsrom som fagmilitært råd, forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Samtidig pågår en rekke prosesser i ulike sektorer og deler av forvaltningen. Uforutsigbare tider krever høyere beredskap. Anbefalingene i sikkerhetsfaglig råd må ses i sammenheng med de ulike prosessene.