Stoltenberg II-regjeringa tok initiativ til fleire liberaliserande endringar basert på ei utvalrapport frå Haukebø-utvalet. Binding til andre statar, klarering av utanlandske statsborgarar og at klarering vart gitt på nærare bestemde vilkår var blant endringane. Også sakshandsamingsreglane vart endra til gunst for den einskilde. Innan lovendringa vart satt i verk i 2008, hadde NSM også starta ei tradisjon med å gi ut vurderingar av dei enkelte land til støtte for klareringsstyrkemakta.

I samanheng med handsaminga av lovforslaga, bad Stortinget regjeringa legge fram for Stortinget ei evaluering av klareringsstrukturen. Formålet var ei mogeleg innstramming. Utfordringa var at talet på klareringsstyringsmaktar var for stort, og at dei kvar for seg behandla få saker. Meldinga blei drøfta i Stortinget i 2006. Dei mest radikale forslag om ein eller to klareringsstyresmakter vart ikkje vedteke og dei enkelte departementa skulle framleis danne utgangspunkt for strukturen.

Globalisering har over mange år utfordra praktiseringa av tryggingslova på personelltryggingsområdet. Først i 2018 vart Sivil klareringsmyndigheit (SKM) oppretta. SKM har ansvar for klarering av personell i sivil del av forvaltninga i Noreg.