For enkelte datatyper og IKT-systemer er det sårbart å være avhengig av utenlandske skytjenester. Dette kan være personopplysninger, helsedata, finansielle data, IT-systemer til operasjonssentraler, eiendomsregister, valgsystemer og informasjon om infrastruktur- og transportsystemer i Norge. 

Manglende kontroll over viktige data og systemer kan svekke statens evne til å levere sentrale offentlige tjenester, og må derfor beskyttes bedre, fastslår NSM i utredningen. I ytterste konsekvens kan manglende kontroll over IKT-systemer svekke Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform.

Kompleks utredning

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) NSM har gjennomført en konseptvalgutredning for nasjonal skytjeneste for ugradert, skjermingsverdig informasjon og andre beskyttelsesverdige data. NSM har utredet flere ulike konsepter i tråd med statens prosjektmodell. Alternativene spenner fra lovregulering, kommersielle løsninger med utvidet statlig kontroll, rene statseide løsninger og en kombinasjon av disse. 

En omfattende behov- og interessentanalyse i statsforvaltningen viser at de ulike alternativene i ulik grad tilfredsstiller virksomhetenes behov. NSM har samtidig sett til nasjonale løsninger i land det er naturlig å sammenligne seg med. 

NSMs anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet:

  • Å samle, tydeliggjøre og eventuelt styrke dagens krav ved bruk av skytjenester. Å etablere eller styrke en statlig tilsynsmyndighet og rådgivningstjeneste. 
  • Å etablere nasjonale skytjenester, som kombinerer en statlig eid og driftet skyløsning på norsk jord underlagt norsk jurisdiksjon, og en skyløsning levert av et fåtall kommersielle virksomheter som skal eie, levere, videreutvikle og drifte disse tjenestene.

 Anbefalingen av en kombinert løsning gir et høyere nivå av nasjonal kontroll og høyere funksjonalitet enn et rent statlig eller kommersielt konsept alene.

Last ned dokumentene fra utredningen: 

Enkelte deler i dokumentene er underlagt taushetsplikt eller kan påvirke statens forhandlingsposisjon og er følgelig sladdet med hjemmel i offentlighetsloven §13 jf. forvaltningsloven §13 og offentlighetsloven §23.

FAKTA: Konseptvalgutredning

  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for etablering av en nasjonal skytjeneste for behandling av ugradert, skjermingsverdig informasjon (jf. sikkerhetsloven) og andre beskyttelsesverdige data på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). 
  • Ugradert, skjermingsverdig informasjon og informasjonssystemer er informasjon som må være tilgjengelig og korrekt, men samtidig må oppfylle sikkerhetslovens krav til sikring, selv om det ikke vil skade nasjonale sikkerhetsinteresser om innholdet blir kjent.
  • Utredningen ble gjennomført i perioden februar 2022 til januar 2023. Fra februar til august 2023 har utredningsdokumentene vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring (KS1). 
  • NSM har gjennomført en omfattende behov- og interessentanalyse i arbeidet. Det bygger på informasjon fra blant andre statlige virksomheter, leverandørindustri og andre land. Alle konseptene som er utredet har vært gjenstand for økonomiske kalkyler, samfunnsøkonomiske analyser og sikkerhetsmessige vurderinger.  
  • Statens prosjektmodell blir benyttet når store statlige investeringsprosjekter skal utredes. I konseptvalgutredningen beskrives problemet tiltaket skal løse, hvilke fremtidige behov samfunnet vil ha og angi hvilke mål som skal oppnås med å gjennomføre tiltak. Ulike løsninger og tiltak som er konseptuelt forskjellig fra hverandre skal vurderes og sammenlignes gjennom en samfunnsøkonomisk analyse. Det skal anbefales hvilket tiltak som bør gjennomføres og hva som er viktige forutsetninger i den videre planleggingen for å lykkes. Utredningen gjennomgås av uavhengige eksperter, den eksterne kvalitetssikringen (KS1), før konseptvalg kan fattes i regjeringen. Les mer om statens prosjektmodell på regjeringen.no.