På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har NSM gjennomført en konseptvalgutredning for nasjonal skytjeneste. Nå er hoveddokumentene fra utredningen og kvalitetssikringen offentlige. 

NSMs anbefaling er å etablere en skytjeneste eid og driftet av staten selv i kombinasjon med at staten inngår avtaler med et fåtall kommersielle virksomheter, som skal eie, levere, videreutvikle og drifte skytjenester.

Anbefalingen av en todelt løsning gir et høyere nivå av nasjonal kontroll og høyere funksjonalitet enn et rent statlig eller kommersielt konsept alene.

Les utredningen: Konseptvalgutredning for nasjonal skytjeneste er offentlig

Kontroll over IKT-tjenester

Norske virksomheter må forbedre den nasjonale kontrollen av sentrale norske IKT-tjenester. I ytterste konsekvens kan manglende kontroll over IKT-systemer svekke Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform. 

I anledning arbeidet med konseptvalgutredningen har NSM også laget en temarapport som belyser sentrale faktorer for å sikre at IKT-tjenester er under tilstrekkelig nasjonal kontroll. 

Norske virksomheter bør blant annet vurdere bruk av datasentre i Norge, og i hvilken grad alle lag i en tjeneste kan, bør eller må driftes utelukkende av personell i Norge. Alle virksomheter bør inkludere beredskap som en faktor, og ha et langsiktig perspektiv for å sikre robuste tjenester.

Les temarapporten: Nasjonal kontroll av IKT-tjenester