Nytt søkelys på organiseringa av Forsvaret og tryggingsfunksjonane, samt behovet for benytting av dyp teknisk kompetanse også til sivile oppgåver, kombinert med operativ evne og internasjonale operasjonar gjorde det vanskeleg å oppretthalde fokuset.

FD foreslo eit direktorat for dei sektorovergripande oppgåvene, og ei avdeling til støtte for Forsvarssjefen: Nasjonlalt tryggingsorgan (NSM) og Forsvarets tryggingsavdeling (FSA)

Beredskap vart også styrka i samme periode, og NSM vart etablert som sivilt direktorat underlagt FD og med fagleg ansvarslinje til JD i saker i sivil sektor.