Håndtering av uønskede hendelser, inklusiv dokumentering av håndteringen, vil ofte innebære behandling av personopplysninger. Personopplysningene skal i så fall behandles i samsvar med grunnprinsipper for personvern: Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet, formålsbegrensning, dataminimering, riktighet, lagringsbegrensing og integritet og fortrolighet.

Personvernprinsippene gir rammer for hvordan personopplysninger kan behandles ved håndtering av uønskede hendelser, blant annet slik at undersøkelser står i forhold til formålet med håndteringen og ikke er mer inngripende enn nødvendig.