Uønskede hendelser håndteres for å begrense skade, sikre gjenoppretting og hindre gjentagelse, med andre ord for å forbedre sikkerhetsnivået og sikkerhetsstyringen. I dette ligger at håndteringen også kan medføre undersøkelser knyttet til enkeltindivider. Virksomhetens undersøkelser av et alvorlig sikkerhetsbrudd kan for eksempel avdekke at en ansatt ikke har etterlevd sine sikkerhetsmessige plikter i arbeidsforholdet, og gi grunnlag for endring av eller tilbakekall av autorisasjon.

Undersøkelser og tiltak ved håndtering av uønskede hendelser skal ikke være mer inngripende overfor den enkelte enn nødvendig, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 15, tredje ledd. Undersøkelser og tiltak skal velges i samsvar med håndteringens formål og det må i det enkelte tilfelle gjøres konkrete nødvendighetsvurderinger og avveininger. Når virksomheten benytter undersøkelser eller tiltak som kan være inngripende overfor den enkelte skal vurderingene til grunn for undersøkelsene dokumenteres.