Det følger av virksomhetsikkerhetsforskriften § 11 at håndtering av uønskede hendelser skal dokumenteres som del av virksomhetens kontrollerende dokumentasjon for forebyggende sikkerhetsarbeid. Det er aktuelt å dokumentere håndteringen i et systematisk register over alle uønskede hendelser der informasjon om hendelsene og om håndtering og evaluering inngår. Slik dokumentasjon kan blant annet brukes i forbindelse med varsling og ved evaluering av håndteringen.

Uønskede hendelser kan påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet fremover i tid, og hendelsesregisteret gir viktig erfaringsgrunnlag for å oppnå forsvarlig sikkerhetsnivå. Informasjon fra håndtering av uønskede hendelser må derfor oppbevares for å oppnå et kontinuerlig forsvarlig sikkerhetsnivå. Aktuell lagringstid er fem år.