Fremgangsmåten for å vurdere hvorvidt informasjon har et beskyttelsesbehov av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser består av en rekke spørsmål som hjelper den som verdivurderer til å fatte en beslutning om sikkerhetsgradering. Gjennom besvarelsen av disse spørsmålene bygger den som verdivurderer argumentasjon for hvorfor informasjon skal, eller ikke skal, sikkerhetsgraderes, og eventuelt på hvilket nivå. Fremgangsmåten innebærer både å vurdere opplysninger hver for seg, og som samlede informasjonsmengder, eksempelvis i et dokument1. Begrepet opplysninger brukes altså her som en delmengde av en større informasjonsmengde. I tilfeller hvor en avgrenset informasjonsmengde fremkommer i et dokument, så vil en opplysning som regel regnes som enkeltsetninger eller ord.

en logisk avgrenset mengde med informasjon som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende (§ 2 b, forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet)