Ved uønskede hendelser iverksettes nødvendige tiltak umiddelbart for å avverge eller begrense skade. Slike tiltak kan forberedes gjennom beredskapsplanverk og -systemer, og omfatter alt fra aktiviteter i akutte situasjoner til tiltak i påvente av at varige tiltak etableres.

Den allmenne plikten til å bidra i det forebyggende sikkerhetsarbeidet omfatter også plikt til å avverge hendelser og å begrense skade, så langt dette er mulig for den enkelte. Plikt til å iverksette umiddelbare tiltak og fremgangsmåten ved slik iverksetting, må være kjent for alle den angår.

Umiddelbare tiltak kan etableres av den enkelte, men ansvaret for tiltakene bør på et tidspunkt overtas av overordnede eller av den virksomheten har besluttet skal være ansvarlig for håndtering av uønskede hendelser.

Det er opp til virksomheten selv å vurdere hvilke tiltak som skal forberedes og iverksettes. Det følgende er eksempler på slike tiltak:

Eksempler på umiddelbare tiltak