Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) LOV-2018-06-01-24

Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetsikkerhetsforskriften) FOR2018-12-20-2053: Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2018 med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

NOU 2016: 19 «Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid». Hentet fra https://www.regjeringen.no

Prop. 153 L (2016-2017). «Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)». Forsvarsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no.