§ 39. Kontrollert sone


En kontrollert sone skal være et tydelig avgrenset område der virksomheten skal kunne ha kontroll med personer, kjøretøy og annen aktivitet.


Ved særlig høy risiko skal adgang og ferdsel kontrolleres med en fysisk avgrensning.

Kontrollert sone forstås som en sone som omgir beskyttet og sperret sone. Kontrollert sone skal utformes på en slik måte som gir kontroll over personer, kjøretøy og annen aktivitet i sonen, der sikkerhetstiltak etableres på bakgrunn av virksomhetens risikovurdering.

Dette kan gjøres i form av ulike sikkerhetstiltak. Fysiske og elektroniske sikkerhetstiltak kan være fysiske barrierer (gjerder, porter o.l.), adgangskontroll og skilting. Eksempel på deteksjonstiltak er kameraovervåkning, ulike sensorer og stedlig vakthold.

De valgte kontrolltiltakene må sees i sammenheng med sikkerhetstiltakene i de innenforliggende sonene og utformes slik at man oppnår ønsket effekt i beskyttelsen av informasjonen i de forskjellige sonene. For eksempel, en kontrollert sone uten fysiske barrierer vil stille et høyere krav til sikringen av den innenforliggende beskyttede sonen.

I utformingen av kontrollert sone må det tas høyde for at denne skal kunne fysisk avgrenses for å kunne kontrollere all adgang og ferdsel ved særlig høy risiko.