Kvantedamaskinar kan i framtida knekkja dei kryptografiske algoritmane me brukar i dag til nøkkelkapsulering og signering. Sjølv om spesifiseringa av kvantesikre alternativ vert ferdigstilt i desse dagar, er det likevel eit ynskje om å standardisera ytterlegare algortimer. Dette gjeld spesielt kvantesikre signaturalgoritmar med betre yting innan enkelte bruksområde.

Dette føredraget vil handla om korleis me jobbar med standardisering av ny kryptografi og kva me (kanskje) kan forventa av framtidas kvantesikre signaturar.