I forbindelse med tjenesteutsetting er vertslandets cybersikkerhetstilstand en viktig indikator. Tilstanden indikerer hvilke sikringsmekanismer vertslandet har etablert både organisatorisk og teknisk for å håndtere tilsiktede og utilsiktede hendelser. Som eksempel kan en stille spørsmålet om hvordan vertslandet vil håndtere et større cyberangrep mot en virksomhet, sektor eller nasjonen.


FN-organet Den internasjonale telekommunikasjonsunion har gjennom flere år samlet ekom-relatert statistikk om medlemslandene. De har også nylig etablert en egen «Global Cybersecurity Index (GCI)» som skal indikere landenes innsats innen cybersikkerhet5. GCI er basert på en rekke spørsmål besvart av det enkelte medlemsland. Spørsmålene er innenfor kategoriene juridisk, organisatorisk, teknisk (blant annet IKT-infrastruktur, CERT-struktur), kompetanse («capacity building») og samarbeid. Besvarelsene er vurdert av et ekspertpanel og gitt en vektet poengsum. GCI-indikatoren fra 2017 er benyttet.