Vurderingskriteriene kan for de enkelte virksomheter ha forskjellig betydning. Virksomhetene bør derfor med utgangspunkt i sine behov vekte kriteriene i forhold til hverandre og opp mot andre relevante faktorer.
Noen av usikkerhetene som kan nevnes ved bruk av indikatorene er:

  • NSM har foretatt en skjønnsmessig anbefaling av relevante og representative indikatorer.
  • Usikkerhet knyttet til datasettenes nøyaktighet, alder, pålitelighet og antall kilder.
  • Det kan være store ulikheter i det enkelte land som ikke kommer frem.
  • Forutsetningene for vurderingen av et land kan endres relativt hurtig.