Ikke alle anskaffelser etter sikkerhetsloven er offentlige anskaffelser. Både offentlige og private virksomheter har anskaffelsesbehov og inngår kontrakter med sine leverandører. De må alle håndtere og etterleve sikkerhetslovens regler, og for offentlige oppdragsgivere må det skje parallelt med etterlevelsen av reglene for offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser er innkjøp med felleskapets midler. De skal gjennomføres på en samfunnstjenlig måte og i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Hovedreglene følger av anskaffelsesloven (LOA) og dens fire prosedyreforskrifter: anskaffelsesforskriften (FOA), forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA), forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Digitaliseringsdirektoratet har praktiske veiledere til disse på sine nettsider, mens Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet har utarbeidet juridiske veiledere. Videre har Nærings- og fiskeridepartementet sammen med Forsvarsdepartementet gitt ut en veileder om ivaretakelse av sikkerhet i offentlige anskaffelser. Denne har som mål å synliggjøre handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom dette vise hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta norske sikkerhetsinteresser når de gjør innkjøp.

Mange forsvars- og sikkerhetsanskaffelser gjennomføres etter forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA), men når forsvars- eller sikkerhetsinteresser gjør det nødvendig, kan anskaffelsene unntas fra ordinære regler med hjemmel i EØS-avtalen artikkel 123. For mange forsvarsrelaterte anskaffelser gjelder en egen instruks: anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF).

Sikkerhetsgraderte anskaffelser må ses i sammenheng med regelverket for offentlige anskaffelser. I tilfeller der sikkerhet i anskaffelsen står sentralt vil sikkerhetslovens bestemmelser ofte virke i tillegg til den aktuelle forskriften for anskaffelsesområdet. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at anskaffelsesloven med forskrifter og sikkerhetsloven med forskrifter har forskjellig formål og forskjellig virkeområde. For sikkerhetsgraderte anskaffelser gjelder reglene i sikkerhetsloven og dens forskrifter, virksomhetssikkerhetsforskriften og klareringsforskriften.